חיפוש חופשי

תהליך קבלת היתר להעסקת עובד זר

תנאי זכאות העסקת עובד זר לקטין:

הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות להלן:

 • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
 • הילד זקוק לליווי והשגחה במהלך רוב שעות היום מחמת נכותו ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית או טיפולית.
 • מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יום-יומי צמוד וממושך לילד גם במשך השעות בהן נמצא בביתו (לדוגמה צורך בטיפול מיוחד גם בשעות הלילה).

היתר ההעסקה ניתן לשלוש שנים. בקשות להארכה יאושרו ללא צורך בבדיקות נוספות בתנאי שמתקיימים שני התנאים המצטברים להלן:

 • הילד זכאי לגמלת נכה בשיעור של 100% לפחות.
 • לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

מטופל מגיל 18 ועד גיל פרישה זכאי להיתר העסקת עובד זר בתנאי שנקבעה לו זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. מי שתביעתו לקצבה זו נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" במוסד לביטוח לאומי לצורך בקשה להיתר העסקת עובד זר.

 

אופן הגשת בקשה להעסקת עובד זר:

 • מילוי שלושה טפסים: בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או הארכת היתר קיים + התחייבות מעסיק + הצהרת ויתור סודיות רפואית.
 • צירוף אישור על אגרת בקשה מופחתת בסך 300 ₪ + אישור על השלמת אגרה בסך 290 ₪ בגין טיפול בבקשה לקביעת זכאות + צילום ת.ז. + ספח המטופל והמעסיק במקרה שהמטופל אינו יכול למלא חובותיו כמעסיק עובד זר + אישור אפוטרופסות במקרה שהמטופל חסוי.
 • במקרה של קטין – צירוף אישור מנהל בית הספר או הגן בו רשום הילד לגבי השעות הרגילות בהן נמצא הילד במוסד + חוו"ד רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד + תצהיר חתום בפני עו"ד + חוו"ד רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה + דו"ח רפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך תביעת גמלת ילד נכה. האישור לגבי זכאותו של הילד לגמלת ילד נכה יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי אל האגף ההיתרים, ואין צורך לצרפו לבקשה (מותנה בחתימת ההורים או האפוטרופוס של הילד על כתב ויתור על סודיות רפואית).
 • ניתן גם להגיש בקשה מקוונת באתר הממשלתי לקבלת היתר לעובד זר

משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

על הטפסים המקוריים להישלח לאגף ההיתרים בענף הסיעוד לפי הכתובות המופיעות בתחתית הטופס בחתימת המטופל או בן משפחתו שישמש כ"מעסיק". תשובת האגף תימסר בדואר.

לאחר קבלת ההיתר, חובה להירשם באחת הלשכות הפרטיות הרשומות באגף הסיעוד לצורך העסקת עובד זר.

החל מגיל 18 וחודש ניתן יהיה לבקש היתר לעובד זר נוסף. במידה ומבוטח יעסיק עובד שני, יהיה זכאי לקבל השלמה לגמלה בסך 5,641 ש"ח נוספים למימון העובד הנוסף.

 

לידיעה, עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים בביתו של המטופל וביטוח רפואי. לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית. מטופל המעסיק עובד זר על פי היתר העסקה חייב להעסיק את העובד הזר בשכר חודשי ובמשרה מלאה לפחות, וכן עליו לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.

 

לאחר שנמצא עובד מתאים, על המעסיק לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך קבלת אשרת עבודה שתוקפה לשנה עבור העובד הזר. בפנייה יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי.
 • כתב התחייבות למעסיק עובד סיעודי זר.
 • תמונה מעודכנת של העובד הזר.
 • צילום דף פרטי העובד מתוך דרכונו. יש לוודא כי הדרכון תקף ל- 18 חודשים לפחות.