חיפוש חופשי

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו

עובד שהתפטר בשל בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו זכאי, בהתאם לתנאים, לפיצויי פיטורים מהמעסיק. הזכאות מותנית בהתקיימות יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות.

בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), בן משפחה הוא אחד מאלה:

  • בן זוגו של העובד, לרבות הידועה בציבור כבת זוגו.
  • ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג.
  • הורה של העובד.
  • נכדו של העובד, סבו או הורה של בן זוגו, הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

 

תהליך מימוש הזכות

על העובד להודיע למעסיק על ההתפטרות מראש ובכתב, בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק.

המעסיק ישלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד-מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל. מעסיק שטרם שילם בחלוף 30 יום עלול לשאת בפיצויי הלנה.

תשלום הפיצויים

לפני סיום העסקתו, על העובד למלא על גבי טופס 161א –הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה את פרטיו האישיים ותקופות העסקתו, וכן מקומות עבודה נוספים שבהם עבד (אם עבד) במהלך תקופת העסקתו אצל המעסיק, כולל פירוט תשלומי פיצויי פיטורים שקיבל מאותם מקומות עבודה. לאחר מכן המעסיק ימלא טופס 161 – הודעות מעביד על פרישה מעבודה וימסור אותו לעובד.

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק, באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד.
  2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד.

אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).

לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "אירוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).

חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

 

חיסכון לכל ילד – פתיחת החיסכון בשל מצב רפואי

הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית חיסכון לילד גם טרם הגיעו לגיל 18.

משיכת סכום החיסכון תתאפשר רק בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, גופו או נפשו של הילד, לטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד.

לשם כך יש צורך באישור שניתן בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי.

מימוש הזכאותלאחר קבלת האישור מביטוח לאומי יש לפנות לגוף בו מתנהל החיסכון ולהגיש בקשה למשיכת הכספים בצירוף האישור של רופא מטעם הביטוח הלאומי.

שלבי התהליך

  • המוסד לביטוח לאומי יעביר את סכום המענק הראשון בסך 500 ₪ שאמור היה להעביר רק בהגיע הילד לגיל 18. הזכאות למענק היא רק במשיכת כל סכום החיסכון הצבור.
  • לאחר המשיכה ביטוח לאומי ימשיך להפקיד 50 שקלים בחודש עד הגיעו של הילד לגיל 18.
  • אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21, יקבל מענק נוסף בסך 500 ₪.
  • לפני משיכת הכספים ינוכו מס רווחי הון.