חיפוש חופשי

סיוע ברכישת רכב מותאם

הסיוע המדובר, כולל אביזרי עזר במידת הצורך, נחלק לשני סוגי הלוואות:

  1. הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב פרטי.
  2. הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש ניתנת עבור ילד עם מוגבלות בניידות למימון חלקי של המיסים החלים על הרכב. שיעור ההלוואה העומדת יהיה בגובה 75% משיעור הליקוי שנקבע בוועדה הרפואית. החזר ההלוואה העומדת הולך ופוחת עם השנים. בדרך כלל, בעת החלפה לאחר ארבע שנות שימוש ברכב, ההחזר מתאפס.

שימו לב – אם צורכי הילד עם המוגבלות בניידות מחייבים רכב גדול יותר, אליו ייכנס בישיבה על כיסא גלגלים, יופנה הילד לבדיקת גודל הרכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לשם כך, על המשפחה לפנות במכתב למחלקת ניידות בסניף המטפל.

 

גובה ההלוואה תלוי במשתנים הבאים:

  • אחוזי הניידות שנקבעו.
  • מי נוהג ברכב – האם החולה או אדם אחר הנוהג עבורו.

 

מוגבל בניידות הזקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא גלגלים. ההלוואה הופכת למענק בתום חמש שנים. הלוואה זו ניתנת נוסף על ההלוואה העומדת למימון מיסים לרכישת רכב חדש.

שיעור ההלוואה לרכב ראשון – 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מיסים, לפי הזול שבהם.

שיעור ההלוואה להחלפת רכב – מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מיסים, ולא יותר מ-80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר. ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום חמש שנים מיום הינתנה.

 

תהליך מימוש הזכאות

תחילה מגישים תביעה לגמלת ניידות.

באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי פונים אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאישור הרכב המתאים.

לאחר קבלת אישור המכון יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:

  • לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
  • להתקין ברכב את כל האביזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

הזכאי להלוואה יידרש לשעבד את הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.

את שיעבוד הרכב והתשלום עבור אגרות השעבוד מבצע המוסד לביטוח לאומי.

אם נעשה שימוש בכיסא גלגלים, יש להמציא אישור על רכישת כיסא הגלגלים או השכרתו וכן מסמך מרופא או מפיזיותרפיסט, הקובע שיש צורך בכיסא גלגלים ונעשה בו שימוש.

על בעל רישיון נהיגה בר תוקף לצרף לבקשה זו צילום של רישיון הנהיגה.

זכויות למשפחה בה יש יותר מנכה אחד

משפחה שלה יותר מילד אחד נכה והילדים מוגבלים בניידות, תוכל לקבל קצבת נכות וניידות בעת ובעונה אחת.

משפחה שלה יותר מילד אחד עם צרכים מיוחדים זכאית לתשלום נוסף בסך 50% מגמלת הילד הנכה המגיעה לה עבור כל ילד המתגורר בבית הוריו.

במשפחה ניתן לקבל רק הלוואה אחת עומדת. אחוזי הנכות של הילדים מתווספים והמשפחה יכולה להיות זכאית ל100% הלוואה.

ניתן לאשר לאחר שיקול דעת שני רכבים אם כל הורה יהיה אחראי לילד אחד.