חיפוש חופשי

סיוע בהתאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות

משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון והתאמת דירות ותנאי דיור למוגבלים בניידותם, שהשינויים חיוניים לתפקודם וניידותם בתוך הדירה ובדרכי הגישה לה. הסיוע כולל, בין היתר, הרחבת פתחים והתאמתם למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות) והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים. הסיוע ניתן בנוסף לכל סיוע אחר, שהאדם המוגבל בניידות עשוי להיות זכאי לו על-פי תוכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.

דיירי הדיור הציבורי זכאים למענק מלא עבור התאמת הדירה. בשאר המקרים, הסיוע מחולק לדרגות, המורכבות ממענק משולב בהלוואה או מהלוואה בלבד. הרכב הסיוע נקבע על-פי מספר הנפשות בדירה, מספר החדרים בדירה והכנסות כל בני המשפחה. פירוט דרגות הסיוע הניתן בהתאם לכל מקרה מופיע באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מי זכאי

לסיוע זכאי מי שנקבע לגביו על-ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות) אחד או יותר מאלה:

  • תנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית.
  • הוא חולה במחלה מתקדמת (מרותק לכיסא גלגלים, מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה(.
  • מי שהחליף או שבן המשפחה המטפלת בו החליף את עבודתו למקום עבודה בעיר אחרת, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים: יש הכרח גם בשינוי מקום המגורים/ מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיו עד כדי פגיעה ביכולת תפקודו היום-יומי.
  • מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו וחלה הרעה במצב בריאותו, ועקב מגבלותיו יש להתאים את הדירה שבה הוא מתגורר או עתיד להתגורר, יהיה זכאי לסיוע נוסף על-פי דו"ח עובד שיקום.
  • סיוע בהתקנת מעלון יינתן בתנאי שהזכאי התגורר בבית עוד לפני שהחל להתנהל בעזרת כיסא גלגלים, והמעלון מעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלו בבית זה.

מי שעונים על אחד מהקריטריונים שצוינו לעיל, יהיו זכאים לסיוע, בתנאי שהם גרים באחת מהדירות הבאות, שבה מתוכננת ההתאמה: דירה בבעלותם/ דירה בדמי מפתח/ דירה בשכירות בדיור ציבורי/ דירה בקיבוץ או במושב/ דירה של קרוב משפחה מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה.

לא זכאים:

  • מי שבבעלותו דירה, אך הוא מבקש להתאים את דירת קרוביו.
  • מי שמבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
  • מי שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבו.
  • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת.
  • מי שמתגורר בשכירות חודשית פרטית.

אופן מימוש הזכאות

הבקשה לקבלת סיוע להתאמת הדירה תוגש עוד בטרם יבוצעו שינויים, שיפוצים או התאמות. דיירי הדיור הציבורי יפנו את הבקשה ישירות למשרד הבינוי והשיכון, ללא צורך באישורי הכנסה. דו"ח ההמלצה לשינויים יישלח על-ידי המרפא/ה בעיסוק לחברה המשכנת.

בשאר המקרים, יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. הרופא ישלח הפניה אל היחידה להמשך טיפול בקופת החולים, שתתאם מול הפונה ביקור בית של מרפא בעיסוק או עובד שיקום. במקרים מיוחדים המחייבים ביצוע מהיר של השינויים, יש לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, שתבדוק ותיתן את אישורה בתיאום עם משרד השיכון. בהמשך, תועבר ההפניה למשרד השיכון באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות, שתלווה את הפונים עד להשלמת התהליך.

את הבקשה מגישים על-גבי טופס בקשה לסיוע בשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות, שימולא וייחתם ע"י המבקש בשני העתקים. ניתן לקבל את הטופס מהעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. היא תנחה לגבי מסמכים נוספים שיש לצרף לטופס בהתאם לצורך. הבקשה והמסמכים יועברו ע"י העו"סית למשרד הבינוי והשיכון לצורך בחינה על-ידי ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון שתדון ותקבע לגבי גובה הסיוע ומרכיביו (מענק והלוואה או הלוואה בלבד). הפונה יקבל מכתב עם החלטת הוועדה אישרה או דחתה את זכאותו. במקרה של דחיית הבקשה, תימסר לידי המבקש החלטה מנומקת על-ידי עובד סוציאלי. ניתן לערער על החלטת הוועדה.

מי שיימצא זכאי לסיוע יקבל בדואר תעודת זכאות לסיוע בדיור הכוללת את סכום ההלוואה שאושר. תעודת הזכאות תהיה בתוקף למשך חצי שנה מיום הוצאתה. ניתן לקבל את ההלוואה בכל בנק למשכנתאות, לפי בחירת המבקש. בעת מסירת תעודת הזכאות לבנק, הזכאי יקבל עד 50% מגובה הסיוע, תמורת התחייבותו לסיים את העבודה בתוך 6 חודשים. לאחר שהמרפא בעיסוק/עובד השיקום ימצא כי העבודה בוצעה במלואה ולשביעות רצונו, יועברו לזכאי האחוזים הנותרים מגובה הסיוע.

היקף הסיוע :

שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה – עד 65,000 ₪: (הרחבת פתחים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, התקנת מעקות ותמיכות, שבילי גישה, רמפות).

התקנת מעלון – עד 130,000 ₪.

כאשר יש צורך בביצוע התאמות מחוץ לדירה והדירה נמצאת בבניין משותף, חשוב לשים לב לכך שישנן התאמות שנדרשת לגביהן הסכמה של רוב הדיירים (לעתים רוב רגיל ולעתים רוב מיוחד). ישנן התאמות שאינן דורשות הסכמה. לרשימה המלאה של ההתאמות הטעונות הסכמת הדיירים ראו התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים.

אם המפקח על רישום המקרקעין מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, בסמכותו לתת את הסכמתו לביצוע ההתאמה במקום אותו דייר. למידע נוסף ראו ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף.