חיפוש חופשי

זכאות לימי מחלה

ימי מחלה הם הזכות הניתנת לעובד להיעדר מהעבודה בשל מחלה.

עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק (כלומר ל-18 ימי מחלה בשנה), כשהוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה (ללא קשר לגילו של הילד).

עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה זכאי לתשלום מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו. בכל מקרה, ניכוי הימים ממכסת ימי המחלה מתחיל מהיום הראשון להיעדרות.

עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16.

עובד שהוא הורה לילד או בוגר עם לקות (פיזית, נפשית או שכלית) קבועה זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה (במקרים מסוימים עד 36 ימים) על חשבון ימי מחלתו או חופשתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו.

בנוסף, העובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לבנו או בתו עם מוגבלות ולקבל תשלום כאילו עבד בשעות ההיעדרות.

יודגש כי שעות אלה מוקצות לכל שנה בנפרד ואינן ניתנות לצבירה משנה לשנה. כמו כן הן ניתנות לניצול אך ורק לצורכי סיוע אישי בשל מוגבלות הילד (כולל מחלה הקשורה למוגבלות) אך אינן ניתנות לשימוש לצרכים שאינם נובעים ממוגבלות הילד או קשורים אליה (למשל למחלת הילד שאינה קשורה למוגבלותו).

זכות זו ל-52 שעות שנתיות עומדת לכל אחד מההורים לילד עם מוגבלות ובסך הכול עומדות לרשות התא המשפחתי 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעביד.

 

המסמכים הנדרשים למימוש הזכאות:

  1. אישור רופא, המעיד שהילד הוא בעל מוגבלות ונזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו.
  2. הצהרת העובד כי נעדר ביום ובשעות הרלוונטיות לשם מתן הסיוע האישי הנ"ל. הצהרה זו תועבר למעביד בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות. מודגש כי ההיעדרות נעשית לצורכי ליווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרא-רפואי.

במקרה בו ניצל העובד את 52 השעות שהוקצו לו או את 18 הימים שהוקצו לו עבור סיוע אישי לילדו, והוא נזקק לשעות ו/או לימים נוספים לצורך סיוע אישי, הוא רשאי להשתמש גם בשעות ובימים (או בחלק מהם) שהוקצו לבן זוגו כחלק מכלל הסל המשפחתי, זאת אם הוא עומד באחד מן התנאים הבאים:

  • העובד הוא הורה יחיד.
  • האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.
  • לעובד בן זוג, ובן הזוג לא נעדר מעבודתו (כשכיר) או מעסקו או מעיסוק במשלח ידו (כעצמאי), בשעות, בימים או בחלקי ימים אלה לצורך מתן סיוע אישי לאותו הילד.

** כל עוד לא מסר העובד הצהרה כנ"ל, המעסיק אינו חייב להכיר בזכויות ימי החופשה שלעיל.

 

שימו לב! אף הסדר אינו יכול להגביל מספר ימים אלו. כלומר, אם המעסיק חתם על הסדר אחר עם מבטח שבו מצוינת מכסת ימים אחרת, על המעסיק להשלים לעובד את מכסת הימים שנקבעה על פי החוק.

הזכות להיעדר היא באופן יחסי לאחוזי המשרה. כלומר עובד בחצי משרה יהיה זכאי (104/2=52) ל-52 שעות כפול חצי, כלומר 26 שעות.

אם מספר שעות העבודה משתנה מחודש לחודש יחושב מספר השעות על פי הממוצע החודשי של השעות.

 

חל איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי וזאת במהלך התקופה בה זכאי העובד לקבל דמי מחלה.

להורה שלו יותר מילד אחד עם מוגבלות אין זכאות למספר כפול של ימי מחלה.

החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה ללא צורך בקבלת רשות מהמעסיק וזאת בניגוד להיעדרות לצורך.