חיפוש חופשי

ועדת השמה

ועדות ההשמה פועלות ברשויות המקומיות מכוח חוק חינוך מיוחד במטרה לקבוע האם ילד עם צרכים מיוחדים צריך ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד.

על-פי החוק, יש לתת עדיפות ככל הניתן להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת זו. רק לאחר מיצוי כל אפשרויות ההתערבות במסגרת הרגילה, יש לשקול, במידת הצורך, את הפניית התלמיד לדיון בוועדת השמה.

ועדות ההשמה אמורות להתקיים עד 15 ביוני. מומלץ להורים לוודא שהזמינו אותם לוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 21-3 שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

 • לקראת מעבר בין חטיבות הגיל (גן-יסודי, יסודי-חטיבת ביניים, חטיבת ביניים-חטיבה עליונה).
 • קיים שינוי משמעותי באבחנה שלהם וברמת תפקודם.

תלמיד הלומד במסגרת של החינוך הרגיל יופנה לוועדת ההשמה רק לאחר שמוצו כל הדרכים לשלבו, כלומר התקיימה ועדת שילוב מוסדית בעניינו, נבנתה עבורו תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י) ותועד תהליך היישום של התוכנית. תוכנית שילוב של תלמידים בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל קובעת כי תינתן שנה של מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל ולאחריה שנה של תמיכה מתוכנית השילוב, בטרם יופנו התלמידים לוועדת השמה.

תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו, או שאפשר להוכיח שיש לו לקות משמעותית המשפיעה על הישגיו הלימודיים.

 

שלבי התהליך

הפניית תלמיד לוועדת השמה נעשית על-פי החלטת המסגרת החינוכית בה הוא נמצא, ההורים או כל גורם טיפולי אחר.

ברוב המקרים הפנייה חייבת להתבצע עד אמצע חודש אפריל.

על הגורם המפנה לנסח בכתב את בקשתו לדיון בוועדת ההשמה ולהפנות אותה אל יו"ר הוועדה במחלקת החינוך של הרשות המקומית. הצוות המקצועי של הגן או בית הספר בו לומד הילד ימלא שאלון הפניית תלמיד לוועדת השמה. בשאלון יתוארו תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי של הילד, וכן הפעולות שנעשו כדי לקדמו ומידת השפעתן. ההורים יתבקשו לקרוא ולחתום על השאלון ועותק ממנו יימסר להם.

 

הפניית ההורים להערכה ואבחנה של הלקות:

ניתן להפנות את התלמיד לפסיכולוג מטעם השפ"ח המקומי. תוצאות האבחון יימסרו להורים על-ידי הפסיכולוג שביצע את הבדיקה, והם יכולים לדרוש את סיכום האבחון בכתב.

הורים רשאים לערוך לילד אבחון פרטי, ובלבד שייעשה על-ידי פסיכולוג חינוכי מומחה, הנמצא בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות, במחלקה למקצועות רפואיים, רח' יפו 157 ירושלים, טלפון: 6217348 -02. (ניתן לבדוק אם שם מסוים מופיע ברשימה באתר משרד הבריאות).

ניתן לדון בהשמתו של ילד עם מוגבלות שכלית בהתבסס על קביעה של ועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי).

ההורים יקבלו זימון לוועדת ההשמה בדואר רשום לפחות 16 ימים לפני הדיון.

אם ההורים חיים בנפרד, יש להזמין את ההורה שהילד נמצא במשמרתו, וליידע גם את ההורה השני (במידה שכתובתו ידועה).

סיכום הדיון והחלטת הוועדה יעשו על-ידי חברי הוועדה ללא נוכחות ההורים.

בהחלטה, אשר צריכה להתקבל ברוב קולות, תקבע סוג המסגרת אליה יופנה הילד. קביעת המסגרת הספציפית אליה ישובץ הילד נעשית ע"י ועדת שיבוץ, אליה לא מוזמנים ההורים. לכן, אם קיימת מסגרת מסוימת אותה מעדיפים ההורים, עליהם לציין את שמה במהלך הדיון בוועדת ההשמה.

הודעה בכתב תימסר להורים תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

לילדים שהופנו למסגרת של החינוך המיוחד נערך מדי שלוש שנים דיון חוזר בוועדת השמה, אותו יוזם המוסד החינוכי. גם לדיון זה יש להזמין את ההורים. דיון חוזר יכול להתקיים גם לאחר תקופה של פחות משלוש שנים. הורים רשאים לבקש את כינוסה של ועדת ההשמה, אם יש בידם מידע חדש הקשור במצבו של ילדם, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו.

 

ועדת הערר –

ניתן להגיש ערעור תוך 21 יום מקבלת ההחלטה של ועדת ההשמה בפני ועדת ערר. הרכב חברי הוועדה יהיה שונה מהרכב חברי ועדת ההשמה, והיא תדון מחדש בהשמתו של הילד.

ועדת הערר יכולה:

 • לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה,
 • להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן.
 • לדחות את הערר.

החלטת ועדת הערר הינה סופית.

הסיכום וההחלטה ייעשו בלא נוכחות ההורים, והחלטה בכתב תימסר להורים תוך עשרה ימים.

 

שירותים שונים לתלמיד בחינוך המיוחד – כל הטיפולים ניתנים לתלמיד במסגרת החינוכית בה הוא לומד, ואין הם באים לגרוע ממתן השירותים על פי חוק.

 • הארכת שנת הלימודים בחופשת הקיץ ובחופשות החגים.
 • יום לימודים ארוך.
 • מספר מצומצם של תלמידים בכיתה או בגן.
 • שירותי הסעה.
 • שירותי הזנה.
 • טיפולים פרא רפואיים (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפול רגשי). סוגי הטיפולים, מסגרת הטיפול ומספר השעות בשבוע לכל תלמיד ייקבעו על ידי הצוות הרב מקצועי.
 • שירותים פסיכולגיים.
 • שרותי סיעוד.
 • שירותים סוציאליים.
 • שעות העשרה.

 

מעבר מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל

מעבר של תלמיד ממסגרת של חינוך מיוחד למסגרת של חינוך רגיל אינו מצריך דיון בוועדת השמה.

ההחלטה על המעבר תתקבל ע"י הצוות הרב מקצועי של המוסד שהתלמיד לומד בו, על בסיס חוות דעת חינוכית, פסיכולוגית ומקצועית אחרת – בהתאם לצורך.

ההחלטה טעונה אישור של המפקח על החינוך המיוחד ושל המפקח הכולל, בתיאום עם רשות החינוך המקומית.

ההחלטה מותנית בהסכמה בכתב של ההורים.