חיפוש חופשי

דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור זכאי דיור ציבורי, הרתוקים לכיסאות גלגלים ואינם סיעודיים, ביישובים בהם קיים מחסור בדירות מתאימות מתפנות מהמלאי.

הזכאים אחראים לאיתור דירה העשויה לשמש כדירת נ"ר ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקתה ולרכישתה עבורם. לאחר מכן מצטרפת הדירה למלאי הדירות בשיכון הציבורי.

 

 מי זכאי

חסר דירה נכה הרתוק לכיסא גלגלים ועונה על 4 התנאים הבאים:

 1. בעל אישור מטעם ועדת הניידות של משרד הבריאות על ריתוק בשיעור של 100% לכיסא גלגלים לצמיתות.
 2. על-פי חוות דעת רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, חייב לגור בקומת קרקע.
 3. הכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
 4. דייר הדיור הציבורי הרתוק לכיסא גלגלים שהדירה הציבורית שהוא מתגורר בה אינה נגישה לכיסא גלגלים ואינה ניתנת להנגשה על-ידי מעלון/רמפה ו/או ביצוע הרחבות מפתחים בדירה.

במקרה של עולה חדש, קביעת הזכאות ומימושה יהיו באחריות המשרד לקליטת העלייה.

מרותק לכיסא גלגלים שהוצעו לו 4 הצעות לדירות מתאימות בדיור הציבורי והוא סירב להן, לא יהיה זכאי לדירת נ"ר.

 

תהליך מימוש הזכות  כולל 4 שלבים עיקריים:

א. הגשת בקשה לאישור זכאות לדירת נ"ר

 • הגשת מסמכים רפואיים, המעידים על מצבו של הזכאי, לאגף האכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
 • המסמכים יועברו לקבלת חוות דעת מהוועדה הרפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון ולקביעה האם מדובר במקרה סיעודי והאם יש הכרח למגורים בקומת קרקע.
 • במקרים בהם הזכאות היא בגין ילד הרתוק לכיסא גלגלים על המבקש להוסיף:
  1. דו"ח סוציאלי הכולל התייחסות לגבי יכולת המשפחה לטפל בילד טיפול ארוך טווח.
  2. אישור שהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד אינה כוללת רכיב דיור.

 

ב. איתור דירת נ"ר

 • מיד לאחר אישור הזכאות ישלח משרד הבינוי והשיכון לזכאי דף הסבר לגבי התכנית ותנאי מימושה.
 • נוסף לכך, יקבלו זכאי נ"ר את הטפסים הבאים:
 • איתור הדירה יעשה על ידי הזכאים ובאחריותם.
 • לזכאים תינתן תקופה של 120 יום במהלכה יוכלו לאתר דירה מתאימה ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
 • אם בתום התקופה לא אותרה דירה מתאימה מומלץ לפנות למשרד הבינוי והשיכון ולבקש הארכה.
 • לאחר איתור דירה מתאימה יחתמו הזכאים על התחייבות להתגורר בדירה שאיתרו, אם תירכש בעבורם.
 • בכל מחוז קיים עובד המרכז את הטיפול בזכאי נ"ר, אליו ניתן לפנות לסיוע. בנוסף למתן הכוונה ומענה לשאלות, עובד זה אחראי על קליטת ההצעות והזמנת שמאי ומהנדס.

 

ג. בדיקת דירת נ"ר

כדי שניתן יהיה לרכוש את הדירה, עליה לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • קבלת אישור ממרפא בעיסוק שהדירה נגישה או ניתנת להנגשה.
 • קבלת הערכת שמאי לפיה שווי הדירה אינו נמוך מהמחיר המבוקש.
 • מחיר הדירה המבוקש לא יכול לעלות על תקרת המחיר שנקבעה לזכאי.
 • קבלת אישור מהנדס כי הדירה ראויה למגורים ומצבה התחזוקתי-הנדסי "סביר" היינו מצבה הפיזי תואם דירת שיכון ציבורי לאחר ששופצה לצורך אכלוס, כלומר לא חסרים בדירה פריטים ואין פגם המפריע לעשות שימוש סביר באחד או יותר מן הפריטים הבאים: דלתות, חלונות, תריסים, תשתיות מים, ביוב וחשמל, כלים סניטריים, ארונות מטבח, ריצוף, איטום גג וקירות, בטיחות.

 

ד. רכישת דירת נ"ר

תהליך רכישת הדירה כולל משא ומתן וחתימת חוזה עם בעל הדירה, חתימה על כתב העברת רכוש, רישום הזכויות בדירה על שם המדינה והעברתה לחברה מאכלסת.

סדר העדיפות לרכישת דירת נ"ר:

 • עדיפות ראשונה – זכאים הרתוקים לכיסאות גלגלים ממונעים, על-פי אישור ממשרד הבריאות. נכים אלה יקבלו עדיפות ברכישת הדירה בעבורם על פני זכאים אחרים הרתוקים לכיסאות גלגלים.
 • עדיפות שנייה – משפחות עם נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים. במקרים אלה, תינתן עדיפות למשפחות עם מספר ילדים גדול יותר.
 • עדיפות שלישית – יחידים הרתוקים לכיסאות גלגלים. במקרים אלה, תינתן העדיפות על-פי משך ההמתנה של הזכאי לדירה.