תנאי שימוש

המידע בדף זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר בקפידה. יובהר כי השימוש באתר זה מהווה הסכמתך לתנאים האמורים , היה ותנאים אילו לא מוסכמים על ידך אנא המנע משימוש באתר זה. יובהר כי האמור בתנאים להלן , ובמידה ובאתר מופיע בלשון זכר או נקבה יחיד או רבים, יש לקרוא אותו בהתאם לזהות הקורא, האתר מיועד לגברים ונשים כאחד, וללא כל הפליה ברקע כל שהוא.

פתח דבר: אתר זה אינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ מקצועי על ידי רופא והמידע אשר ניתן בו הינו אינפורמטיבי בלבד. יובהר כי האתר אף אינו מהווה תחליף לספרות מקצועית ו/או התייעצות עם איש מקצוע הנוגע בדבר בתחום הרלוונטי.

אתר זה נועד על מנת לסייע ולהעמיק את הידע הקיים במחלה ולהביא אותו בתפוצה רחבה ככל שניתן ואף לאפשר גישה לחולים או לבני משפחותיהם ככלי עזר בלבד ובשום מקרה לא כתחליף מקצועי, כאמור.
יובהר כי יתכן וקיימות גישות רפואיות שונות באשר לתכנים המופיעים באתר וכי אין בהכרח תשובה או טיפול נכון ומדיוק ביחס לחולה זה או אחר.
יש לבדוק כל מקרה לגופו של ענין על ידי צוות מקצועי ואין באתר בהכרח כדי להביא לפתרון ו/או סיוע במקרה כזה או אחר.

יובהר כי המידע באתר ברובו מתורגם מתוך האתר האינטרנט של Parent Project Muscular Dystruphy להלן: "PPMD" שהינה העמותה אמריקאית המובילה במאבק במחלת הדושן. המידע הועבר ברשות ומתוך הסכמה מלאה בעל הקניין כאשר המידע שבו הינו קנין העמותה האמריקאית. יתר המידע אשר לא תורגם מהווה קניין של העמותה בעלת האתר.

כל המידע המופיע באתר עשוי להשתנות מעת לעת, להתעדכן ו/או להיגרע, הכל על פי שיקול הדעת של עמותת "צעדים קטנים" – עמותה למען ילדים חולי דושן ובקר ע"ר, להלן : "צעדים קטנים". "צעדים קטנים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן ואין לה חובה למסור הודעה כל שהיא. בהתאם לשיקול דעתה בדבר שינוי שיעשה אם וכאשר יעשה. כל מידע אשר יפורסם בדבר שינוי באתר או בדרך אחרת שתבחר בה צעדים קטנים תהיה בו כדי להוות דרך ראויה בדבר הודעה על השינוי ככל שיהיה לרבות הורדת האתר. כל הודעה שתפורסם על פי שיקול דעת צעדים קטנים לרבות התנאים החדשים ככל שיהיו יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של צעדים קטנים.

אין להעתיק לשפל ולהעביר, להפיץ ולהציג להסתמך ולמסור מידע כל שהוא מתוך האתר אלא במתן הסכמה מראש של עמותת "צעדים קטנים". יובהר כי כל הסימנים המפורטים באתר הינם של העמותה האמריקאית ושל צעדים קטנים ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בהסכמה מראש ובכתב של צעדים קטנים ו/או של בעלי סימני המסחר.

למען הסר כל צל של ספק, המידע באתר בשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ו/או עצה לטיפול במחלה אשר יהיה בה להוות תחליף לייעוץ מקצועי על ידי רופא ו/או כל מטפל אחר אשר לו הסכמות על פי הדין לטפל בחולים. קיימת חובה להתייעץ עם גורם מקצועי ואין ולא תהיה לכל משתמש באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי העמותה בעלת האתר באשר לתכנים המפורסמים באתר. עמותת "צעדים קטנים" רשאית להסיר כל מידע אשר תמצא לנכון ואשר יעלה באופן שאינו מורשה על ידי ו/או על ידי מנהל האתר על פי שיקול דעתו כאשר יחליט כי מידע ו/או פרסום ו/או מאמר אשר יש בו על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ו/או של מנהל האתר מטעמה כדי להוות פגיעה בציבור החולים ו/או בני משפחותיהם. אין ולא תהיה לכל מפרסם ו/או מפיץ ו/או כותב בכל דרך שהיא באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לענין זה.

על אתר האינטרנט של צעדים קטנים יחול אך ורק החוק הקיים במדינת ישראל, ובכל מקרה של מחלוקת סמכות השיפוט הבלעדית תהיה במחוז תל אביב בלבד.